Tipuri de servicii sociale

Serviciile sociale sunt extrem de diversificate şi se adresează unor categorii diferite de potenţiali beneficiari. Ele se caracterizează prin faptul că sunt servicii personalizate, care se adaptează la nevoile în continuă schimbare ale utilizatorilor de servicii. Legea Asistenţei Sociale nr. 292/2011 (Art. 30) grupează serviciile sociale în mai multe categorii.

 1. După scopul lor, serviciile sociale pot fi clasificate în: servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/ reabilitare, de inserţie/ reinserţie socială etc.
 2. După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în servicii sociale destinate copilului şi/ sau familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, persoanelor fără adăpost, persoanelor cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, persoanelor cu afecţiuni psihice, persoanelor din comunităţi izolate, şomerilor de lungă durată, precum şi servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor.
 3. După regimul de asistare, serviciile sociale se clasifică în:
  a) servicii cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe protejate, adăposturi de noapte etc.;
  b) servicii fără cazare: centre de zi, centre şi/ sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţa socială etc.
 4. După locul de acordare, serviciile sociale se asigură:
  a) la domiciliul beneficiarului;
  b) în centre de zi;
  c) în centre rezidenţiale;
  d) la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
  e) în comunitate.
 5. După regimul juridic al furnizorului, serviciile sociale pot fi organizate ca structuri publice sau private.
 6. După regimul de acordare, serviciile se acordă în regim normal şi regim special:
  a) servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale;
  b) servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care vizează măsurile preventive care se oferă în regim de birocraţie redusă şi un set de servicii sociale care vor fi accesate de beneficiari doar în condiţiile păstrării anonimatului, respectiv de persoane dependente de droguri, alcool, prostituate, victimele violenţei în familie etc. Serviciile acordate în regim special pot fi furnizate fără a încheia contract cu beneficiarii;
  c) categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială.

Nomenclatorul diferitelor tipuri de servicii sociale din România, reglementate prin Hotărârea de Guvern 539/2005, poate fi consultat aici.

Sitemap